Systemisch Werken

Kinderen en jeugdigen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezin en omgeving, en ook ouders zijn verbonden met het eigen gezin van herkomst. Wij kijken samen met u, wat er nodig is in het gezin om de groei van het kind mogelijk te maken.

Dit betekent dat we minimaal eens per 2 maanden met ouders evalueren. Wanneer er een duidelijke hulpvraag over de thuissituatie is, zullen wij ouders en/of het hele gezin uitnodigen in de praktijk. Deze behandelactiviteiten kunnen allen aangeboden worden gedurende de hele behandeling, op zichzelf staand, of naast individuele therapie van het kind.

Dit zijn behandelactiviteiten die wij aanbieden:

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat meestal uit gesprekken, soms afgewisseld met oefeningen. Het doel kan zijn: het kind thuis te helpen dat wat het in de therapie leert, ook op andere plekken (thuis, school en vrije tijd) toe te passen. Ook kan het zijn dat ouders zelf een hulpvraag hebben omdat ze willen dat ze thuis een minder bang of boos kind hebben. Ouders krijgen waar nodig uitleg over de gedrag van hun kind (psycho-educatie). Er kunnen inzichtgevende gesprekken worden gevoerd, door bijvoorbeeld terug te blikken op hoe je zelf bent opgegroeid en welke gewoontes je hebt meegenomen uit je gezin van herkomst. Ook kunnen er praktische tips en adviezen worden gegeven die meer gedragstherapeutisch zijn, zoals weekplanners, beloningssystemen etc.

De ouderbegeleiding wordt meestal gegeven door de systeemtherapeut, soms (samen met) de vaktherapeut.

Wanneer?
Ouderbegeleiding wordt geboden wanneer er sprake is van een hulpvraag/doelen voor de thuissituatie. Vanaf het begin van de behandeling of tijjdens het therapietraject.

Gezinsobservatie

In een gezinsobservatie komt u met het hele gezin naar de praktijk. We praten met elkaar, maar we geven jullie gezin ook een aantal opdrachten. Hierbij gaat het nooit over hoe mooi het resultaat is, maar hoe jullie met elkaar overleggen, samenwerken, hoe ouders leiding geven, hoe ouders afstemmen op de kinderen. Maar ook of de kinderen onderling elkaar iets gunnen of in competitie zijn, begrip voor elkaar opbrengen etc. We willen dat jullie succeservaringen en positieve interacties opdoen, en proberen ook te begrijpen welke betekenissen ouders geven aan het gedrag van het kind. De observatie wordt vaak gedaan door de systeemtherapeut, samen met de vaktherapeut die therapie geeft aan het kind.

Wanneer?
Een gezinsobservatie doen wij vaak bij de start van de behandeling, bijvoorbeeld wanneer er een vraag is voor ouderbegeleiding. Of als je kind angstig is of niet gemotiveerd voor de therapie. Soms plannen we een observatie tijdens de behandeling omdat we er in een evaluatie samen achter komen dat er gedrag is dat we beter willen begrijpen.

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie komen jullie -meerdere malen- met jullie gezin naar de praktijk om samen middels activiteiten aan doelen te werken. Dit doen jullie door opdrachten te doen, en samen te praten wat jullie in de opdrachten over elkaar ontdekken. De opdrachten zijn gericht op samenwerking, plezier hebben, elkaar beter begrijpen, leren luisteren naar elkaar en praten met elkaar. Bij jongeren/jong volwassenen kunnen het ook meer langere gesprekken zijn.

De sessies worden gehouden door de systeemtherapeut, vaak samen met de vaktherapeut van uw kind. Op deze manier kunnen de ervaringen uit de individuele therapie van het kind gebruikt worden in de gezinstherapie en andersom.

Wanneer?
We stellen gezinstherapie voor wanneer we aan het begin of tijdens de behandeling samen opmerken dat er patronen in het gezin zijn die moeilijk doorbroken kunnen worden. Vaak zal het gaan om ongeveer 3 tot 5 sessies die naast de therapie ingezet worden. Soms zetten we gezinstherapie in aan het begin van de behandeling of juist op het eind.

Ouder-Kind therapie

Bij ouder-kind therapie kom je samen met je kind naar de praktijk. De essentie is dat je samen actief of creatief bezig bent en plezier hebt. Al doende leer je een beter contact met je kind op te bouwen, te spelen en te genieten met elkaar. Er wordt niet gestreefd naar presteren, maar naar jezelf mogen zijn met elkaar. Je ervaart hoe je kan afstemmen op de behoeften van je kind. Hierdoor wordt het onderlinge vertrouwen hersteld. Je krijgt weer grip op de situatie en meer zelfvertrouwen. Tegelijkertijd leert het kind al spelend respect te hebben voor jou en je grenzen. Het is een effectieve manier om inzicht te krijgen in wat je kind bedoelt te zeggen met zijn gedrag, bijvoorbeeld bij veel huilen, druk, angstig, boos of dwars gedrag.

Wanneer?
Ouder-kindtherapie is heel geschikt voor ouders met jonge kinderen. Verder bieden wij vooral ouder-kindtherapie aan bij hechtingsproblemen. De sessies met je kind worden vaak afgewisseld met gesprekken die erop zijn gericht om meer inzicht te krijgen in de band met je kind; hoe de problemen zijn ontstaan en wat er nodig is om de band te herstellen.

Vaktherapie

De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Wanneer?

Kinderen en jongeren komen omdat ze niet lekker in hun vel zitten, vaak boos en opstandig zijn of juist bang, verdrietig, of verlegen. Sommigen hebben iets vervelends meegemaakt, piekeren veel of hebben medische klachten zonder oorzaak. Ook zijn er kinderen/jongeren die weerbaarder willen worden, of beter contact willen maken met leeftijdgenoten.

Sommige kinderen/jongeren voelen zich anders dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd of hooggevoelig zijn. Kinderen/jongeren met bijvoorbeeld AD(H)D of ASS kunnen behoefte hebben aan uitleg of handvatten om om te gaan met deze diagnose. 

Neem gerust contact met ons op wanneer u meer informatie wil.