Iedereen kan bij ons terecht. Maar we hebben speciale aandacht voor:

Waarom therapie?

Kinderen en jongeren komen omdat ze niet lekker in hun vel zitten, vaak boos en opstandig zijn of juist bang, verdrietig, of verlegen. Sommigen hebben iets vervelends meegemaakt, piekeren veel of hebben medische klachten zonder oorzaak. Ook zijn er kinderen/jongeren die weerbaarder willen worden, of beter contact willen maken met leeftijdgenoten.

Sommige kinderen/jongeren voelen zich anders dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd of hooggevoelig zijn. Kinderen/jongeren met bijvoorbeeld AD(H)D of ASS kunnen behoefte hebben aan uitleg of handvatten om om te gaan met deze diagnose. 

Ook ouders kunnen vastlopen in de omgang met hun kind of puber en vragen hebben hoe ze hun kind het best kunnen begeleiden.

ADHD - ADD

Kinderen leren als ze ouder worden gaandeweg hun impulsen te beheersen en hun aandacht te reguleren. Kinderen of jongeren, met ADHD of ADD (-kenmerken), slagen daar niet goed in.

Therapie
Aan kinderen en jongeren, die beter willen leren omgaan met hun ADHD of ADD(-kenmerken), bieden wij behandeling in de vorm van therapie. In de therapie, individueel of in een kleine groep, werken we aan de volgende doel(en):

 • Ontspannen (ofwel rust in lijf en hoofd)
 • Vergroten inzicht in eigen mogelijkheden en valkuilen.
 • Omgaan met emoties, problemen en teleurstellingen.
 • Handelen volgens de methode “Stop-denk-doe-check”.
 1. Stop, wat moet ik doen?
 2. Hoe kan ik het doen? Wat is mijn plan?
 3. Gebruik ik mijn plan?
 4. Hoe heb ik het gedaan?
 5. Herstel van het vertrouwen in zichzelf en anderen.

Uiteindelijk doel is dat het kind, vol zelfvertrouwen, in staat is om beter zijn handelen te sturen waardoor er ook weer een positiever contact mogelijk is met de omgeving (thuis, school, vrienden).

Autisme

Onze praktijk behandelt en begeleidt zowel kinderen als jongeren met verschillende vormen van ontwikkelingsproblematiek, ofwel autisme (ASS). Te denken valt aan Asperger, PDD-NOS, of MCDD.

De omgeving ziet de eigen manier van doen van deze kinderen vaak als lastig en wil dit graag ombuigen. Verandering stuit echter al snel op angst, verzet, boosheid en onbegrip. Wij willen de eigen (bijzondere) manier van doen niet bestrijden, maar juist inzetten om het kind te leren positief met andere mensen en situaties om te gaan. We geven de ruimte om in een vertrouwde en veilige omgeving te experimenteren met eigen ideeën, gevoelens en gedrag. Hierdoor groeien het zelfvertrouwen en het vermogen om zelfstandig activiteiten te ondernemen.

We werken vanuit de hulpvraag en met de eigen mogelijkheden die we samen ontdekken. Met ouders en soms ook andere betrokken formuleren we aandachtspunten en doelen. Ons aanbod bestaat uit:

Therapie
Aan kinderen en jongeren, die beter willen leren omgaan met hun autisme, bieden wij behandeling in de vorm van therapie. In de therapie, individueel of in een kleine groep, werken we aan de volgende doel(en):

 • Ontspannen (ofwel rust in lijf en hoofd)
 • Vergroten inzicht in eigen mogelijkheden en valkuilen
 • Aanleren en verbeteren van sociaal gedrag
 • Herkennen en uiten van emoties
 • Omgaan met teleurstellingen, problemen en (nieuwe) uitdagingen
 • Stimuleren van (samen)spel
 • Loslaten van bestaande patronen en rituelen
 • Plannen en organiseren (volgens stappenplan)

Weerbaarheid

In onze maatschappij wordt er veel belang gehecht aan weerbaarheid. We spreken van voldoende weerbaarheid, wanneer een kind (lees ook jongere) op een passende manier voor zichzelf op durft te komen, zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te behandelen. Een kind dat weerbaar is, is in staat zijn of haar grenzen te bewaken, durft om hulp te vragen en kan omgaan met kleine tegenslagen. Ook zien we dat kinderen die goed weerbaar zijn, voor anderen durven op te komen, zichzelf verdedigen en een eigen mening durven te hebben.

Maar het meest belangrijk voor de weerbaarheid van een kind is het zelfvertrouwen. Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Er is ook sprake van een wisselwerking tussen weerbaarheid en zelfvertrouwen. Een kind dat weinig weerbaar is en niet voor zichzelf durft op te komen zal soms negatieve ervaringen hebben, zeker ook als er sprake is van pesten. Dit zorgt voor een negatief zelfbeeld, wat het zelfvertrouwen geen goed doet. En dit zelfvertrouwen heeft weer invloed op de weerbaarheid. Zo kan een kind met weinig zelfvertrouwen in een negatieve spiraal terecht komen.

Als ouders maak je je hier zorgen over en wil je dit graag veranderen of doorbreken. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, zeker ook als pesten een rol speelt.

Therapie
Aan deze kinderen en jongeren bieden wij therapie. We helpen je kind om stap voor stap sterker in zijn schoenen te staan en voor zichzelf op te komen. Niet alleen door (sociale) vaardigheden te oefenen, maar vooral door veranderingen aan te brengen in het verband “voelen, denken en doen”. Kinderen leren dat er een verband bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Als je kind meer inzicht en vertrouwen heeft in zichzelf, positiever kan denken, dan heeft dit een gunstig effect op zijn houding en gedrag in sociale situaties.

Indien er sprake is van pesten dan zal er, parallel aan de therapie, ook aandacht moeten zijn voor het verbeteren van het sociale klimaat, bijvoorbeeld in de klas. We zoeken dan actief de samenwerking met school om negatieve patronen te doorbreken, en de positie van je kind weer te versterken.

Emotie regulatie

Iedereen is wel eens bang, onzeker, verdrietig of boos. Het zijn normale en gezonde gevoelens die ons in het dagelijks leven helpen. Boosheid is bijvoorbeeld een manier om ons attent te maken op een probleem, en geeft energie om fouten recht te zetten, problemen op te lossen. En enige angst of spanning, bijvoorbeeld voor een moeilijke (school)taak maakt ons alert en zorgt voor meer concentratie en betere prestaties.

Maar als gevoelens langer duren en gaan overheersen dan kan een kind (en zijn omgeving) hier veel last van hebben. Een kind ervaart bijvoorbeeld angst, spanning of verdriet op momenten dat het niet nodig is en gaat daardoor situaties vermijden of veel piekeren. Een kind, dat bij ‘t minste of geringste ontploft doordat de boosheid overheerst, komt in conflict met zichzelf en anderen. Vaak zien ouders en leerkrachten dat het kind zich ongelukkig voelt en minder plezier heeft dan voorheen. Maar is ‘t lastig om dit gedrag zo maar te veranderen en om te buigen.

Therapie
Voor deze kinderen bieden wij verschillende vormen van kinder- en jeugdtherapie. Al spelend, werkend of bewegend wordt er gewerkt aan het leren omgaan met (bepaalde) emoties. We focussen op “Voelen, Denken en Doen”. Kinderen leren dat er een verband bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet.

In de therapie wordt er stap voor stap gewerkt aan de volgende vaardigheden:

 • Voelen
  • Bewust zijn van je lichaam en lichaamsseintjes.
  • Gevoelens herkennen en uiten.
  • Ontspannen en omgaan met stress.
 • Denken
  • Bewust zijn van negatieve, niet-helpende gedachten.
  • Positief gesprek met jezelf aangaan.
  • Helpende gedachten formuleren.
  • Realistisch kijken en jezelf belonen
 • Doen
  • Problemen (durven) aanpakken
  • Oplossen in kleine stappen volgens een stappenplan
  • Blootstelling aan gevreesde situatie(s)
  • Hulp vragen

  We werken er, samen met de omgeving, naar toe dat het kind aan het eind van de therapie de geleerde vaardigheden kan inzetten om situaties die moeilijk zijn en angst, verdriet of boosheid oproepen aan te gaan. Het kind bouwt hierdoor zelfvertrouwen op en wordt veerkrachtiger. Uiteindelijk doel is dat het kind weer plezier ervaart en zorgeloos kan deelnemen aan allerlei dagelijkse activiteiten.

Hechting

Voldoende basisvertrouwen ofwel een veilige gehechtheid is voor kinderen van belang om zich evenwichtig te ontwikkelen. Een kind met voldoende basisvertrouwen heeft het gevoel dat het er mag zijn, heeft vertrouwen dat opvoeders er voor hem of haar zijn en blijven, kan zich rustig overgeven aan spel of opgelegde regels, staat onbezorgd in het leven, kan genegenheid tonen, hulp vragen en troost zoeken bij opvoeders, kan zich concentreren op school en goed samen met andere kinderen spelen.

Het opbouwen en vasthouden van een gevoel van veiligheid en vertrouwen is echter geen vanzelfsprekendheid. Van elke 3 kinderen is er 1 kind onveilig gehecht. We zien dit bijvoorbeeld als er in het gezin vanaf jonge leeftijd al sprake is van meerdere veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen, zoals bij misbruik, geweld of uithuisplaatsing. Of als ouders door hun eigen problemen of ziek zijn onvoldoende (emotioneel) beschikbaar zijn. Een kind heeft dan meer moeite zich veilig en geborgen te voelen. Het kind raakt als het ware los van zijn omgeving en is op zichzelf terug geworpen. Dit is beangstigend en moet worden weggestopt. Het contact raakt verstoord, vertrouwen verdwijnt en de basis valt weg.

Maar ook kinderen met een stevige en veilige basis kunnen (tijdelijk) uit balans raken. Soms heeft een gebeurtenis of verandering zo’n grote impact dat ’t de basis aan het wankelen brengt. We zien een te kort aan basisvertrouwen bijvoorbeeld na ziekte of overlijden, bij (v)echtscheiding, na een geweldsincident of stelselmatig pesten.

De omgeving van een kind met een te kort aan basisvertrouwen ervaart vooral dat het samen zijn met andere mensen vaak (tijdelijk) moeizaam verloopt. Sommige kinderen laten een patroon zien van aantrekken en afstoten omdat ze worstelen met hun gevoelens als de ander dichtbij komt. Of tonen zich juist een allemansvriend waardoor ze te vrij zijn in het contact. Vaak kan het kind minder veerkrachtig omgaan met emoties, situaties en veranderingen. En laten kinderen een verminderd of ander gevoel zien omdat als ze voelen ook pijnlijke dingen naar boven kunnen komen of omdat dit op jonge leeftijd niet voldoende ontwikkeld is.

Een kind met een tekort aan basisvertrouwen is moeilijk op te voeden. Het kind kan zich niet veilig weten bij de opvoeder en de opvoeder kan het kind niet voldoende bereiken. Als het kind ouder wordt weet het zich als het ware niet veilig bij zichzelf. Er is onvoldoende basis om zich van binnen uit evenwichtig te ontwikkelen. Hechting, zelfvertrouwen en zelfregulatie liggen dicht bij elkaar en beïnvloeden elkaar.

Therapie
Aan deze kinderen en jongeren bieden wij, in nauwe samenwerking met de omgeving, een therapie waarin er gewerkt wordt aan de belangrijkste onderliggende thema’s. Te denken valt aan:

 1. Voelen en onderscheiden met de zintuigen
 2. Oefenen met afstand en nabijheid en elkaar vertrouwen
 3. Omgaan met emoties en stress (emotie-regulatie)
 4. Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 5. Opbouwen zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

Ouder-Kind therapie

Bij ouder-kind therapie kom je samen met je kind naar de praktijk. De essentie is dat je samen actief of creatief bezig bent en plezier hebt. Al doende leer je een beter contact met je kind op te bouwen, te spelen en te genieten met elkaar. Er wordt niet gestreefd naar presteren, maar naar jezelf mogen zijn met elkaar. Je ervaart hoe je kan afstemmen op de behoeften van je kind. Hierdoor wordt het onderlinge vertrouwen hersteld. Je krijgt weer grip op de situatie en meer zelfvertrouwen. Tegelijkertijd leert het kind al spelend respect te hebben voor jou en je grenzen. Het is een effectieve manier om inzicht te krijgen in wat je kind bedoelt te zeggen met zijn gedrag, bijvoorbeeld bij veel huilen, druk, angstig, boos of dwars gedrag.

Wanneer?
Ouder-kindtherapie is heel geschikt voor ouders met jonge kinderen. Verder bieden wij vooral ouder-kindtherapie aan bij hechtingsproblemen. De sessies met je kind worden vaak afgewisseld met gesprekken die erop zijn gericht om meer inzicht te krijgen in de band met je kind; hoe de problemen zijn ontstaan en wat er nodig is om de band te herstellen.

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie komen jullie -meerdere malen- met jullie gezin naar de praktijk om samen middels activiteiten aan doelen te werken. Dit doen jullie door opdrachten te doen, en samen te praten wat jullie in de opdrachten over elkaar ontdekken. De opdrachten zijn gericht op samenwerking, plezier hebben, elkaar beter begrijpen, leren luisteren naar elkaar en praten met elkaar. Bij jongeren/jong volwassenen kunnen het ook meer langere gesprekken zijn.

De sessies worden gehouden door de systeemtherapeut, vaak samen met de vaktherapeut van uw kind. Op deze manier kunnen de ervaringen uit de individuele therapie van het kind gebruikt worden in de gezinstherapie en andersom.

Wanneer?
|We stellen gezinstherapie voor wanneer we aan het begin of tijdens de behandeling samen opmerken dat er patronen in het gezin zijn die moeilijk doorbroken kunnen worden. Vaak zal het gaan om ongeveer 3 tot 5 sessies die naast de therapie ingezet worden. Soms zetten we gezinstherapie in aan het begin van de behandeling of juist op het eind.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat meestal uit gesprekken, soms afgewisseld met oefeningen. Het doel kan zijn: het kind thuis te helpen dat wat het in de therapie leert, ook op andere plekken (thuis, school en vrije tijd) toe te passen. Ook kan het zijn dat ouders zelf een hulpvraag hebben omdat ze willen dat ze thuis een minder bang of boos kind hebben. Ouders krijgen waar nodig uitleg over de gedrag van hun kind (psycho-educatie). Er kunnen inzichtgevende gesprekken worden gevoerd, door bijvoorbeeld terug te blikken op hoe je zelf bent opgegroeid en welke gewoontes je hebt meegenomen uit je gezin van herkomst. Ook kunnen er praktische tips en adviezen worden gegeven die meer gedragstherapeutisch zijn, zoals weekplanners, beloningssystemen etc.

De ouderbegeleiding wordt meestal gegeven door de systeemtherapeut, soms (samen met) de vaktherapeut.

Wanneer?
Ouderbegeleiding wordt geboden wanneer er sprake is van een hulpvraag/doelen voor de thuissituatie. Vanaf het begin van de behandeling of tijjdens het therapietraject.

Contact formulier