ONZE WERKWIJZE

Wij werken zowel individueel als met kleine groepen, altijd met de inhoud op maat. Het doel van de therapie kan zijn: observatie van het kind (en ouders), stimuleren van ontwikkeling, verandering van gedrag, acceptatie en verwerking.

Kennismaking/intake
Bent u zich aan het oriënteren op hulp voor uw kind, of heeft u een verwijzing, van uw huisarts of een gezinsplan van het CJG die naar ons verwijst als mogelijke zorgaanbieder? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Middels een telefonisch contact of een korte kennismaking/intakegesprek (20 min) op de praktijk kunt u kijken of u denkt dat u aan het juiste adres bent. En door een korte verkenning van uw hulpvraag en verwachtingen kunnen wij dat dan ook beoordelen. U kunt zich voor een bezoek hier aanmelden.

THERAPIESTAPPEN

Startgesprek

Na het ontvangen van uw intakelijst met alle gegevens en de verwijzing/het gezinsplan, nodigen wij u uit voor het startgesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide (gezagdragende) ouders. Indien er een ouder met gezag niet actief betrokken is bij de hulpvraag, vragen wij een toestemmingsformulier in te vullen. In het startgesprek gaan we verder in op uw vragen en zorgen. We proberen samen het beeld rondom uw kind (en waar van toepassing uw gezin) helder te krijgen. Is er al informatie bekend i.v.m. diagnostiek, dan verzoeken wij u deze van tevoren op te sturen of mee te nemen naar het gesprek. Jongeren worden zo veel mogelijk bij alle gesprekken betrokken.
Het gesprek eindigt met het formuleren van de doelen en een gezamenlijk behandelplan waarin we afspreken welke behandelactiviteiten we gaan inzetten. Ook wordt de behandelovereenkomst met alle afspraken rondom communicatie en privacy ondertekend.
Na dit gesprek beschrijven wij alle informatie in het eerste deel van het  procesverslag dat u in de eerste periode van ons ontvangt.

Behandeling

Een therapietraject kan bestaan uit verschillende activiteiten, zoals individuele (vak)therapie, groepstherapie, ouderbegeleiding en gezins-/systeemtherapie. Afstemming met en het geven van advies aan school is in onderling overleg ook mogelijk.
In de meeste trajecten is er sprake van individuele therapie van het kind, met daarnaast -op maat en afhankelijk van de vraag- ouderbegeleiding en/of gezinssessies. In sommige gevallen starten we met een gezinsobservatie of met een periode van ouderbegeleiding (om inhoudelijke redenen), of omdat er nog wachttijd is voor de therapie die u wenst.

Observatieperiode

Wanneer uw kind vaktherapie heeft, noemen we de eerste fase de observatieperiode. Deze fase is gericht op het opbouwen van een werkrelatie en vertrouwen tussen kind en therapeut. Wij proberen vanuit onze deskundigheid te onderzoeken wat er aan de hand is, en hoe uw kind kan profiteren van de therapie. Na de observatieperiode vindt er na ongeveer 6 weken een evaluatie plaats, met ouders en -afhankelijk van de leeftijd- het kind/de jongere. U krijgt hierin meer te horen en te zien wat uw kind gedaan heeft in de therapie.

Evaluaties

Na 6 weken hebben we een eerste evaluatie hiervan ontvangt u een procesverslag. We proberen in de rest  van het behandeltraject ongeveer eens per 2-3 maanden met u te evalueren. Soms is dit iets minder vaak, bijvoorbeeld als u zelf wekelijks haalt en brengt en daardoor goed op de hoogte bent of aan het einde van de behandeling. Indien gewenst wordt het CJG betrokken bij de evaluaties. Vooral als de behandeling minder soepel verloopt, er grote wijzigingen plaats vinden die om aanpassing van het behandelplan vragen, of tegen het einde van de behandeling, voor we gaan afsluiten.

Afronding

Wanneer we met de therapie gaan stoppen, houden we een eindgesprek. Vanuit de gemeente zijn wij verplicht om een kwaliteitsmeting te doen. Hierin mag u de doelen scoren en ook aangeven of u tevreden bent. U ontvangt na enige tijd een eindverslag en daarna sluiten wij het dossier. U ontvangt daarna van de gemeente een brief met een vraag of u het eens bent met het afronden van de hulp.

Wat u verder nog weten moet

Een therapie of een oudergesprek duurt meestal een uur en vindt plaats op de praktijk, inclusief overdracht naar ouders. Voor gezinssessies gaan wij uit van 60-90 minuten. De sessies kunnen niet altijd buiten schooltijd gepland worden. In overleg met u en eventueel school wordt er gezocht naar een passend tijdstip. Indien gewenst ondertekenen wij een formulier van school dat uw kind op dat tijdstip bij ons in therapie is.

Tijdens de therapie wordt er actief gespeeld en/of met allerlei creatieve materialen gewerkt. Het is daarom wenselijk dat het kind tijdens de sessie makkelijke “oude” kleding aan heeft. De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van kleding.

Kinderen krijgen een ‘heen-en-weer-map’, waarin de therapeut kort schrijft wat er gedaan is in de therapie, en u gedurende de week ook dingen kunt opschrijven die belangrijk zijn voor de therapeut om te weten. De therapeut is daarnaast ook per mail te bereiken, en ook per telefoon. Houd u er rekening mee dat de therapeut niet kan opnemen als deze therapie geeft en er alleen in dringende gevallen buiten kantoortijden (terug)gebeld wordt.

Contact formulier